Privacy beleid Lyme-int vzw

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11/07/2019.

Deze website wordt beheerd door de vzw Lyme-int.

Lyme-int vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij marleendeglin@lyme-int.com

Het doel van gegevensverwerking

Lyme-int vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. ledenbeheer, organisatie van activiteiten op basis van lidmaatschap, klantenadministratie, vrijwilligerswerking, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Lyme-int vzw gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u deze aan Lyme-int vzw hebt gegeven.
Als u Lyme-int vzw om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Lyme-int vzw u persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Lyme-int vzw u persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u te kunnen zenden.
Als u een bestelling doet, gebruikt Lyme-int vzw u persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen via het betalingsverkeer, aan Lyme-int vzw gerelateerde vennootschappen en/of verenigingen, bezorgdiensten en/of uw bank worden verstrekt.
Als u deelneemt aan een door Lyme-int vzw georganiseerde activiteit, kan Lyme-int vzw de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de verzekering die zij heeft afgesloten.
Daarnaast kan Lyme-int vzw uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Lyme-int die interessant voor u zouden kunnen zijn of om subsidiëring door de overheid te bekomen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met marleendeglin@lyme-int.com
Om ervoor te zorgen dat de website van Lyme-int vzw het beste aansluit bij de wensen van onze leden, onze webshop klanten, en onze website bezoekers houdt Lyme-int de bezoekgegevens van haar website bij.
Lyme-int vzw gebruikt hiervoor “cookies” en/of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.
Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. toestemming en b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van onze leden, onze webshop klanten en onze website bezoekers worden gedeeld met andere gerelateerde vennootschappen en/of verenigingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Lyme-int vzw verbonden zijn of met enige andere partner van Lyme-int vzw. De categorieën van derden kunnen leveranciers van drukwerk, boekhoudkantoor, hostingproviders en mailingproviders zijn.
Lyme-int stelt alles in het werk dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De leden, webshop klanten en website bezoekers hebben ten alle tijden recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, hebben onze leden, webshop klanten en website bezoekers die ingeschreven zijn op onze newsletter het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : marleendeglin@lyme-int.com
Uiterlijk binnen 10 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van u bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Websites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wijzigingen Privacy Verklaring

Lyme-int vzw behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit deze Privacy Verklaring. Onze aanbeveling is om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Lyme-int vzw
Georges Lecointe laan, 50
1180 Ukkel
marleendeglin@lyme-int.com