J’ai la grande joie de vous annoncer que la résolution a été votée ! Quelle émotion, j’ai du mal à le croire …
Quel aboutissement du travail que nous avons fait avec notre association !

Résolution & Amendements Lyme Europe

Vidéo Débat

Je souhaite remercier Madame Liadh Ni RIADA Parlementaire Européen qui nous a suivi dans notre demande, c.à.d. avoir une résolution Lyme pour l’Europe.

Je souhaite également remercier Madame Merja KYLLONEN Parlementaire Européen qui a chaque étape nous a tenu informer de l’évolution. Elle nous a également demandé d’avoir nos observations, nos souhaits et nos attentes.

Un grand merci également à tous les parlementaires qui ont travaillé sur cette résolution.

Merci également à tous les Parlementaires qui ont répondu à notre mailing et qui nous ont donné un espoir pour l’avenir.

Et puis évidemment un tout grand merci à tous les parlementaires qui ont voté pour cette résolution.

Tout a commencé ici :

Ni Riada Liadh (Ireland)

———————————————————————————-

Ik heb het groot genoegen om aan te kondigen dat de resolutie is gestemd ! Wat een emotie, ik kan het nauwelijks geloven …
Wat een hoogtepunt voor al het werk dat we met onze vereniging hebben gedaan !

Resolutie & Amendementen Lyme Europa

Video Debat

Ik wil mevrouw Liadh Ni RIADA, Europees Parlementslid, bedanken die ons in ons verzoek is gevolgd, dat wil zeggen het hebben een Lyme-resolutie voor Europa.

Ik wil ook mevrouw Merja KYLLONEN, Europees Parlementslid, bedanken, die ons op elk moment op de hoogte heeft gebracht van de evolutie. Zij heeft ons ook grvraagd om onze opmerkingen, onze wensen en onze verwachtingen mede te delen.

Veel dank ook aan alle parlementsleden die aan deze resolutie hebben gewerkt.

Dank ook aan alle parlementariërs die op onze mailing hebben gereageerd en die ons hoop hebben gegeven voor de toekomst.

En dan, natuurlijk, heel veel dank aan alle parlementsleden die voor deze resolutie hebben gestemd.

Alles is hier begonnen :

Ni Riada Liadh (Ireland)

———————————————————————————-

I have the great pleasure to announce that the resolution has been voted! What emotion, I can hardly believe it …
What a result for all the work we did with our association !

Lyme Resolution & Amendments Europe

Video Debate

I want to thank Mrs Liadh Ni RIADA European Parliamentarian who followed us in our request, to have a Lyme resolution for Europe.

I also want to thank Mrs Merja KYLLONEN, European Parliamentarian, who at each stage informed us of the evolution. She also asked us to have our comments, our wishes and our expectations.

Many thanks also to all parliamentarians who worked on this resolution.

Thanks also to all the parliamentarians who responded to our mailing and who gave us hope for the future.

And then, of course, thanks to all the parliamentarians who have voted this resolution.

It all started here :

Ni Riada Liadh (Ireland)