The resolution and the amendments of Lyme Europe disease which were adopted in ENVI committee on September 10, 2018.

In October she goes to the vote in plenary session.

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2018 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen om borreliainfektion (borrelios) (2018/0000(RSP))

Alojz Peterle
Daciana Octavia Sârbu
Jadwiga Wiśniewska
Frédérique Ries
Merja Kyllönen
Michèle Rivasi
Mireille D’Ornano
Sylvie Goddyn

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Europaparlamentets resolution om borreliainfektion (borrelios) (2018/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av frågan till kommissionen om borreliainfektion (borrelios)
(O-000000/2018 – B8-0000/2018),

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av rapporten Systematic literature review on the diagnostic accuracy of serological tests for Lyme borreliosis (systematisk litteraturgranskning avseende den diagnostiska noggrannheten hos serologiska tester för borreliainfektion) från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar,

– med beaktande av expertnätverkets samrådsmöte om övervakning av borreliainfektion i EU, som ägde rum i Stockholm i januari 2016,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen, och av följande skäl:

—————————————–

A. Rätten till hälsa är en grundläggande rättighet som erkänns i EU-fördragen, i synnerhet i dess artikel 168.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

Aa. Borrelia är en infektionssjukdom som överförs av fästingar och drabbar människor och olika vilda och tama djurarter.

—————————————–

B. Borreliainfektion, Lyme-sjukdom eller borrelios är en bakteriell sjukdom som orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi och överförs till människan via ett fästingbett från en fästing som själv bär på bakterien.

—————————————–

C. Borreliainfektion är den vanligaste zoonotiska sjukdomen i Europa med 650–850 000 beräknade fall, varav en högre andel i Centraleuropa.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

C. Borreliainfektion är den vanligaste zoonotiska sjukdomen i Europa med 650–850 000 beräknade fall, varav en högre andel i Centraleuropa, där infektionen inträffar under vår–sommarhalvåret (april–oktober), och sjukdomen borrelia betraktas i dessa länder som en yrkessjukdom hos jordbrukare, skogsarbetare och forskare som gör fältundersökningar.

—————————————–

D. Smittbärande fästingar och sjukdomen verkar sprida sig geografiskt, även på högre höjder och breddgrader. Orsaken till detta misstänks bland annat vara förändringar i markanvändning, klimatförändringar och andra aktiviteter med koppling till mänskligt beteende.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

D. Smittbärande fästingar och sjukdomen verkar sprida sig geografiskt, även på högre höjder och breddgrader samt i städer. Orsaken till detta misstänks bland annat vara förändringar i markanvändning, bland annat genom beskogning av marker med lägst värderingsklass eller expansion av invasiva växter, klimatförändringar och andra aktiviteter med koppling till mänskligt beteende.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

D. Smittbärande fästingar och sjukdomen verkar sprida sig geografiskt, även på högre höjder och breddgrader. Orsaken till detta misstänks bland annat vara förändringar i markanvändning, klimatförändringar, den globala uppvärmningen, för hög fuktighet och andra aktiviteter med koppling till mänskligt beteende.

——————————————

E. Det finns ingen europeisk konsensus om behandling, diagnostik och screening av borreliainfektion, och praxis skiljer sig åt mellan de olika länderna.

——————————————-

F. Ett bett från en smittbärande fästing och symptomen på borreliainfektion kan vara svåra att upptäcka eller till och med i vissa fall helt utan symptom, vilket ibland leder till allvarliga komplikationer och permanenta skador liknande dem vid en kronisk sjukdom, särskilt när patienten inte diagnostiseras i tid.

———————————————

G. Mer tillförlitliga tidiga diagnoser av borreliainfektion kommer att minska antalet senare fall väsentligt och förbättra livskvaliteten för patienterna, och det kommer att minska sjukdomens ekonomiska börda, genom att spara cirka 330 miljoner euro i vårdkostnader redan under de första fem åren, enligt de ansvariga för EU-forskningsprojektet DualDur.

———————————————

H. Många patienter har inte tillgång till behandlingar som är lämpade för dem, och diagnostiseras inte i tid. De känner sig missgynnade och förbisedda av offentliga myndigheter, och några av dem fortsätter att ha långvariga symptom som kan leda till kroniska sjukdomar.

——————————————–

I. Det finns för närvarande inget vaccin mot borreliainfektion.

——————————————–

J. Bördan av borreliainfektion i EU är okänd på grund av bristen på statistik för denna sjukdom och den oenhetliga tillämpningen av falldefinitioner och övervakningssystem.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

J. Bördan av borreliainfektion i EU är okänd på grund av bristen på statistik för denna sjukdom samt användningen av oenhetliga falldefinitioner, laboratoriemetoder och övervakningssystem.

———————————————

K. Det saknas separata ICD-koder (den internationella sjukdomsklassifikationen) för de tidiga respektive sena stadierna av borreliainfektion. Det finns inga individuella ICD-koder för de olika symptomen i sena stadier av borreliainfektion.

———————————————-

L. ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society) och IDSA:s (Infectious Diseases Society of America) riktlinjer för behandlingsmetoder skiljer sig åt, och dessa killnader påverkar också behandlingsmetoderna i EU.

———————————————-

M. Det saknas en djupgående förståelse av den mekanism som omvandlar borreliainfektion till en kronisk sjukdom.

———————————————-

N. Såväl hälso- och sjukvårdspersonal som patientorganisationer och visselblåsare har i snart ett decennium slagit larm om denna hälsofara.

———————————————-

O. Borreliainfektion är trots att den är välkänd inom den medicinska vetenskapen fortfarande underdiagnostiserad, framför allt på grund av svårigheterna att upptäcka symptomen.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

O. Borreliainfektion är trots att den är välkänd inom den medicinska vetenskapen fortfarande underdiagnostiserad, framför allt på grund av svårigheterna att upptäcka symptomen och bristen på lämpliga diagnostiska tester.

———————————————

P. De screeningtest som används för borreliainfektion ger inte alltid korrekta resultat, såsom ELISA-testet som bara upptäcker en infektion åt gången.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

Pa. Många européer riskerar på grund av sitt yrke kontinuerligt att infekteras med borrelia (jordbrukare, skogsarbetare, forskare och studenter som gör fältundersökningar, t.ex. biologer, geologer, lantmätare, arkeologer, osv.).

——————————————–

Q. Läkarkåren följer ofta föråldrade rekommendationer om borreliainfektion som inte tar tillräcklig hänsyn till forskningens utveckling.

——————————————–

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över borreliainfektionens spridning bland Europas befolkning, som har nått alarmerande proportioner då runt en miljon människor lider av sjukdomen enligt de folkräkningsmetoder som används.

———————————————

2. Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstater i varierande grad upplever en ökning av borreliainfektion, vilket gör det till ett eget europeiskt folkhälsoproblem.

———————————————

3. Europaparlamentet välkomnar de medel som EU hittills anslagit för sökandet efter tidig upptäckt och framtida behandling av borreliainfektion (upp till 16 miljoner euro genom projekt som ANTIDotE, ID-LYME och LYMEDIADEX).

———————————————

4. Europaparlamentet vill att ytterligare medel anslås till metoder för diagnostik och behandling av borreliainfektion. Parlamentet uppmuntrar i detta avseende till att främja forskningsinsatser, både i form av ökade anslag och utbyte av epidemiologiska data, inklusive data om spridning och förekomst av patogena och icke-patogena genotyper.

——————————————–

5. Europaparlamentet efterlyser ytterligare internationellt samarbete kring forskning om borreliainfektion.

——————————————–

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in så mycket information som möjligt om screeningmetoder eller behandlingar som används i medlemsstaterna.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in så mycket information som möjligt om screeningmetoder för att upptäcka sjukdomen eller behandlingar som används i medlemsstaterna.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

6a. Europaparlamentet begär att en rapporteringsskyldighet ska införas för alla medlemsstater där fall av borrelia har upptäckts.

——————————————-

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta samarbete och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna när det gäller övervakning, diagnostik och behandling av borreliainfektion.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

7a. Europaparlamentet välkomnar att vissa medlemsstater har inbegripit borrelia i sina övervakningssystem, på grundval av en särskild metod.

——————————————-

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett enhetligt övervakningsprogram och arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att underlätta standardisering av diagnostiska tester och behandlingar.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett enhetligt övervakningsprogram och arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att underlätta standardisering av diagnostiska tester och behandlingar. Parlamentet uppmanar kommissionen att erkänna borrelia som en yrkessjukdom för arbetare i jordbrukssektorn, skogsbrukssektorn och för forskare som arbetar på fältet (t.ex. biologer, geologer, lantmätare, arkeologer osv.).

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

8a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa individuella profylaktiska åtgärder och åtgärder för att kontrollera fästingbeståndet, i syfte att förebygga borrelia.

——————————————-

9. Europaparlamentet efterlyser utarbetandet av evidensbaserade riktlinjer för klinisk diagnostik och laboratoriediagnostik av borreliainfektion. Parlamentet vill se separata ICD-koder för de tidiga respektive sena stadierna av borreliainfektion. Parlamentet vill även se individuella ICD-koder för de olika symptomen i sena stadier av borreliainfektion.

——————————————-

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra riktlinjer, på grundval av bästa praxis inom EU, med avseende på utbildningen av allmänläkare för att underlätta diagnostik och screening av borreliainfektion.

——————————————–

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka användningen av kliniska undersökningar så att läkare kan diagnostisera borreliainfektion även om de serologiska testerna är negativa, för att hjälpa patienterna att bryta ”behandlingsdödläget”.

——————————————–

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma omfattningen av fenomenet som vissa patienter upplever, där patienter söker lämplig diagnos och behandling under lång tid, särskilt fall där patienter åker till ett annat land för att söka behandling och de ekonomiska följderna därav.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma omfattningen av fenomenet som drabbar vissa patienter som söker lämplig diagnos och behandling under lång tid, särskilt fall där patienter åker till ett annat land för att söka behandling och de ekonomiska följderna därav.

——————————————–

13. Europaparlamentet kräver att det planeras och skapas innovativa projekt som kan bidra till en bättre datainsamling och mer ändamålsenliga medvetandehöjande åtgärder.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

13. Europaparlamentet kräver att det planeras och skapas innovativa projekt som kan bidra till en bättre datainsamling och mer ändamålsenliga utbildningar och medvetandehöjande åtgärder.

Ändringsförslag

Daciana Octavia Sârbu, Nicola Caputo

13a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens genomförandebeslut om överförbara sjukdomar med titeln Commission implementing decision on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant definitions, där neuroborellios finns upptagen i förteckningen över överförbara sjukdomar.

——————————————–

14. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att underlätta införandet av borreliainfektion i den europeiska förteckningen över smittsamma sjukdomar eftersom den uppfyller de urvalskriterier som anges i bilagan till beslut 1082/2013/EU.

——————————————–

15. Europaparlamentet betonar att inkluderandet av borreliainfektion i det europeiska nätverket för epidemiologisk övervakning kommer att ge patienterna möjlighet att dra nytta av fördelarna med ett stabilt och strukturerat hälso- och sjukvårdssystem: ständig kommunikation mellan behöriga nationella myndigheter, snabb och tillförlitlig
identifiering av fall av borreliainfektion i unionen, ömsesidigt stöd när det gäller analys och tolkning av insamlad övervakningsdata och användning av anordningar som behövs för att förhindra dess spridning hos människor.

Ändringsförslag

Daciana Octavia Sârbu

15. Europaparlamentet betonar att inkluderandet av borreliainfektion i det europeiska nätverket för epidemiologisk övervakning ger patienterna möjlighet att dra nytta av fördelarna med ett stabilt och strukturerat hälso- och sjukvårdssystem: ständig kommunikation mellan behöriga nationella myndigheter, snabb och tillförlitlig identifiering av fall av borreliainfektion i unionen, ömsesidigt stöd när det gäller analys och tolkning av insamlad övervakningsdata och användning av anordningar som behövs för att förhindra dess spridning hos människor.

——————————————–

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, som kommer att kunna förlita sig på kommissionens logistiska stöd, att ta fram en informationskampanj om sjukdomen, först och främst i de regioner som är värst drabbade.

Ändringsförslag

Claudiu Ciprian Tănăsescu

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, som kommer att kunna förlita sig på kommissionens logistiska stöd, att ta fram kampanjer för att informera och öka medvetenheten om sjukdomen, riktade till befolkningen och alla berörda aktörer, först och främst i de regioner som är värst drabbade.

——————————————–

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk plan för att bekämpa borreliainfektion som står i proportion till hur allvarlig denna tysta epidemi är, och stöder inrättandet av ett europeiskt nätverk för borreliainfektion som inbegriper berörda aktörer.

——————————————–

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att offentliggöra gemensamma förebyggande riktlinjer för dem som har en hög risk att få borreliainfektion, såsom arbetstagare som arbetar utomhus, och standardiserade
riktlinjer för diagnostik och behandling.

Ändringsförslag

Urszula Krupa

18a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa förebyggande undersökningar och vägar för snabbehandling samt övervakning av borreliainfektionsförloppet hos personer som yrkesarbetar i jordbruks- och skogsbrukssektorn och forskare som samlar in data på fältet.

———————————————

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi/amendments.html?action=1