The resolution and the amendments of Lyme Europe disease which were adopted in ENVI committee on September 10, 2018.

In October she goes to the vote in plenary session.

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMA ESITYKSEKSI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2018 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti borrelioosista (Lymen tauti) (2018/0000(RSP))

Alojz Peterle
Daciana Octavia Sârbu
Jadwiga Wiśniewska
Frédérique Ries
Merja Kyllönen
Michèle Rivasi
Mireille D’Ornano
Sylvie Goddyn

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta Euroopan parlamentin päätöslauselma borrelioosista (Lymen tauti) (2018/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen borrelioosista (Lymen tauti)(O-000000/2018 – B8-0000/2018),

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon järjestelmälliseen tieteellisen kirjallisuuden katsaukseen perustuvan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen raportin borrelioosin diagnosointitarkkuudesta serologisin testein,

– ottaa huomioon tammikuussa 2016 Tukholmassa pidetyn asiantuntijaverkoston kuulemiskokouksen, jonka aiheena oli borrelioosin seuranta EU:ssa,

– ottaa huomioon tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön 24. syyskuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY,

———————————-

A. toteaa, että oikeus terveyteen on Euroopan unionin perussopimuksissa ja erityisesti SEUT:n 168 artiklassa tunnustettu perusoikeus;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

A a. toteaa, että Lymen tauti (borrelioosi) on ihmisiin ja erilaisiin koti- ja villieläimiin punkkien välityksellä tarttuva tauti;

———————————-

B toteaa, että borrelioosi eli Lymen tauti on Borrelia burgdorferi -bakteerin aiheuttama bakteeritauti, joka tarttuu ihmiseen bakteeria kantavan punkin pureman välityksellä;

———————————

C. toteaa, että Euroopassa esiintyy vuosittain arviolta 650–850 000 borrelioositapausta, mikä tekee borrelioosista Euroopan yleisimmän zoonoosin, ja eniten sitä esiintyy Keski-Euroopassa;

Tarkistus
Urszula Krupa

C. toteaa, että Euroopassa esiintyy vuosittain arviolta 650–850 000 borrelioositapausta, mikä tekee borrelioosista Euroopan yleisimmän zoonoosin, ja eniten sitä esiintyy Keski-Euroopassa, jossa tartunnat tapahtuvat kevät–kesällä (IV–X), ja borrelioosi on tunnustettu näissä maissa maanviljelijöiden, metsätalousalan työntekijöiden ja tutkimusta maastossa tekevien tutkijoiden ammattitaudiksi;

——————————–

D. toteaa, että tartunnan saaneet punkit ja tauti vaikuttavat levittäytyvän maantieteellisesti sekä suuremmille leveyspiireille että korkeammalle merenpinnasta; toteaa, että leviämisen epäillään johtuvan muun muassa maankäytön muutoksista, ilmastonmuutoksesta ja muista ihmisen toimintaan liittyvistä tekijöistä;

Tarkistus
Urszula Krupa

D. toteaa, että tartunnan saaneet punkit ja tauti vaikuttavat levittäytyvän maantieteellisesti sekä suuremmille leveyspiireille että korkeammalle merenpinnasta ja laajenevan kaupunkeihin; toteaa, että leviämisen epäillään johtuvan muun muassa maankäytön muutoksista, muun muassa alhaisimman maaperäluokan maan metsittämisestä tai invasiivisten kasvien leviämisestä, ilmastonmuutoksesta ja muista ihmisen toimintaan liittyvistä tekijöistä;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

D. toteaa, että tartunnan saaneet punkit ja tauti vaikuttavat levittäytyvän maantieteellisesti sekä suuremmille leveyspiireille että korkeammalle merenpinnasta; toteaa, että leviämisen epäillään johtuvan muun muassa maankäytön muutoksista, ilmastonmuutoksesta, globaalista lämpenemisestä, liiallisesta kosteudesta ja muista ihmisen toimintaan liittyvistä tekijöistä;

————————————–

E. toteaa, ettei borrelioosin hoidosta, diagnosoinnista tai seulonnasta ole eurooppalaista konsensusta ja kansalliset käytännöt vaihtelevat;

————————————–

F. toteaa, että tautia kantavan punkin purema ja borrelioosin oireet voivat jäädä huomaamatta ja toisinaan tauti on jopa oireeton, mikä voi johtaa vakaviin komplikaatioihin ja pitkäaikaissairauden kaltaiseen pysyvään vahinkoon, varsinkin jos potilasta ei ole diagnosoitu viipymättä;

—————————————-

G. toteaa, että nykyistä luotettavampi borrelioosin diagnosointi varhaisessa vaiheessa vähentäisi pitkälle edenneiden tautitapausten määrää merkittävästi ja parantaisi potilaiden elämänlaatua; toteaa, että EU:n DualDur-tutkimushankkeen johtajien mukaan tämä vähentäisi taudista aiheutuvaa taloudellista taakkaa ja säästäisi terveydenhuollossa noin 330 miljoonaa euroa jo ensimmäisen viiden vuoden aikana;

—————————————

H. toteaa, että monien potilaiden saatavilla ei ole heille sopivia hoitoja eikä heitä diagnosoida viipymättä; toteaa heidän kokevan, etteivät viranomaiset huomioi tai kuuntele heitä, ja että joillakin heistä oireet jatkuvat pitkään ja voivat johtaa
pitkäaikaissairauteen;

—————————————

J. toteaa, että borrelioosista aiheutuvan kuormituksen laajuutta EU:ssa ei tunneta, sillä tilastotietoja taudista ei ole ja tautitapausten määritelmät ja seuranta vaihtelevat;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

J. toteaa, että borrelioosista aiheutuvan kuormituksen laajuutta EU:ssa ei tunneta, sillä tilastotietoja taudista ei ole ja tautitapausten määritelmät, käytettävät laboratoriomenetelmät ja seuranta vaihtelevat;

—————————————-

K. toteaa, että varhaisen ja myöhäisen vaiheen borrelioosia ei erotella erillisin ICDtunnuksin; toteaa, että myöhäisen vaiheen borrelioosin eri oireille ei ole erillisiä ICDtunnuksia;

—————————————-

L. toteaa, että kansainvälisen borrelioosiyhdistyksen (International Lyme and Associated Diseases Society) ja Yhdysvaltojen tartuntatautiyhdistyksen (Infectious Diseases Society of America) hoitokäytäntöjä koskevat ohjeistukset eroavat toisistaan ja niiden erilainen lähestymistapa vaikuttaa taudin hoitokäytäntöihin myös EU:ssa;

—————————————-

M. toteaa, että borrelioosin kroonistumisen mekanismia ei täysin ymmärretä;

—————————————–

N. toteaa, että terveydenhoitoalan ammattilaiset samoin kuin potilasjärjestöt ja väärinkäytösten paljastajat ovat varoittaneet tästä terveysongelmasta jo lähes vuosikymmenen ajan;

—————————————–

O. toteaa, että vaikka borrelioosi tunnetaan lääketieteessä jo hyvin, se on edelleen alidiagnosoitu sairaus, erityisesti oireiden havaitsemisen vaikeuden vuoksi;

Tarkistus
Urszula Krupa

O. toteaa, että vaikka borrelioosi tunnetaan lääketieteessä jo hyvin, se on edelleen alidiagnosoitu sairaus, erityisesti oireiden havaitsemisen vaikeuden ja asianmukaisten diagnostisten testien puuttumisen vuoksi;

——————————————-

P. toteaa, että borrelioosin seulontatutkimukset eivät aina pysty antamaan tarkkoja tuloksia ja että esimerkiksi ELISA-testi pystyy havaitsemaan vain yhden infektion kerrallaan;

Tarkistus
Urszula Krupa

P a. toteaa, että useat eurooppalaiset ovat harjoittamansa ammatin vuoksi jatkuvasti alttiita borrelioosi-tartunnalle (maanviljelijät, metsätalousalan työntekijät, tutkimusta maastossa tekevät tutkijat ja opiskelijat – esimerkiksi biologit, geologit, maanmittarit ja arkeologit);

——————————————-

Q. toteaa, että lääkärit noudattavat usein borrelioosin suhteen vanhentuneita suosituksia, joissa tutkimuksen edistymistä ei oteta riittävästi huomioon;

——————————————-

1. ilmaisee huolensa borrelioosin hälyttävästä leviämisestä Euroopan väestön keskuudessa: sairastuneita on tehtyjen laskentojen perusteella noin miljoona;

——————————————-

2. muistuttaa, että borrelioosi on lisääntynyt jossain määrin kaikissa jäsenvaltioissa, mikä tekee siitä yleiseurooppalaisen ongelman;

——————————————-

3. panee tyytyväisenä merkille EU:n tähän mennessä myöntämän rahoituksen borrelioosin varhaista havaitsemista ja tulevaisuuden hoitomenetelmiä käsittelevään tutkimukseen (enintään 16 miljoonaa euroa hankkeisiin, kuten ANTIDotE, ID-LYME ja LYMEDIADEX);

——————————————–

4. kehottaa lisäämään borrelioosin diagnosointi- ja hoitomenetelmien rahoitusta; kehottaa sen vuoksi edistämään tutkimustyötä lisäämällä määrärahoja ja vaihtamalla epidemiologista tietoa, kuten tietoa tautia aiheuttavien ja aiheuttamattomien bakteerien leviämisestä ja esiintymisestä;

——————————————-

5. kehottaa lisäämään kansainvälistä yhteistyötä borrelioosin tutkimuksen alalla;

——————————————-

6. kannustaa komissiota keräämään mahdollisimman paljon tietoa jäsenvaltioissa käytettävistä seulontamenetelmistä ja hoidoista;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

6. kannustaa komissiota keräämään mahdollisimman paljon tietoa jäsenvaltioissa borrelioosiin käytettävistä seulontamenetelmistä ja hoidoista;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

6 a. kehottaa säätämään raportointivelvoitteen kaikissa jäsenvaltioissa, joissa borrelioosia esiintyy;

———————————————

7. kehottaa komissiota helpottamaan borrelioosin seurantaa, diagnosointia ja hoitoa koskevaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

7 a. pitää myönteisenä, että eräät jäsenvaltiot sisällyttävät borrelioosin kansalliseen valvontajärjestelmäänsä, joka perustuu erityisiin menetelmiin;

———————————————

8. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön yhtenäiset seurantaohjelmat ja tekemään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä diagnoosia varten tehtävien testien ja hoitotapojen standardoinnin helpottamiseksi;

Tarkistus
Urszula Krupa

8. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön yhtenäiset seurantaohjelmat ja tekemään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä diagnoosia varten tehtävien testien ja hoitotapojen standardoinnin helpottamiseksi; kehottaa komissiota tunnustamaan borrelioosin maa- ja metsätalousalalla työskentelevien ja maastossa työskentelevien tutkijoiden (esim. biologit, geologit, maanmittarit, arkeologit yms.) ammattitaudiksi;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

8 a. vaatii punkkikantoihin liittyviä yksilöllisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja niiden hallintaa jäsenvaltioissa borrelioosiin sairastumisen ehkäisemiseksi;

——————————————-

9. kehottaa laatimaan näyttöön perustuvat ohjeet borrelioosin kliiniseen ja laboratoriodiagnoosiin; kehottaa erottamaan varhaisvaiheen borrelioosin ja myöhäisvaiheen borrelioosin toisistaan erillisin ICD-tunnuksin; kehottaa antamaan erilliset ICD-tunnukset myös myöhäisvaiheen borrelioosin eri oireille;

——————————————-

10. pyytää komissiota julkaisemaan EU:ssa sovellettaviin parhaisiin käytäntöihin perustuvat ohjeet, joiden avulla yleislääkäreiden on helpompi diagnosoida ja seuloa borrelioosia;

——————————————-

11. kehottaa jäsenvaltioita laajentamaan kliinisten tutkimusten käyttöä siten, että lääkäri voi diagnosoida borrelioosin, vaikka serologisten kokeiden tulokset olisivat negatiiviset, jotta potilas pääsee pois hoidon umpikujasta;

——————————————-

12. toteaa, että joillakin potilailla oikean diagnoosin ja hoidon saaminen kestää kauan ja potilaita hakeutuu jopa toisiin maihin hoidon toivossa; kehottaa komissiota arvioimaan, miten laajasta ilmiöstä pitkittyneessä diagnosoinnissa ja erityisesti ulkomaille hoitoon hakeutumisessa on kyse ja minkälaisia taloudellisia seurauksia jälkimmäisestä aiheutuu;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

12. toteaa, että joillakin potilailla oikean diagnoosin ja hoidon saaminen kestää kauan ja potilaita hakeutuu jopa toisiin maihin hoidon toivossa; kehottaa komissiota arvioimaan, miten laajasta ilmiöstä borrelioosin pitkittyneessä diagnosoinnissa ja erityisesti ulkomaille hoitoon hakeutumisessa on kyse ja minkälaisia taloudellisia seurauksia jälkimmäisestä aiheutuu;

——————————————

13. kehottaa suunnittelemaan ja aloittamaan innovatiivisia hankkeita, joilla voidaan parantaa tiedonkeruuta ja tehostaa tiedotustoimia;

Tarkistus
Urszula Krupa

13. kehottaa suunnittelemaan ja aloittamaan innovatiivisia hankkeita, joilla voidaan parantaa tiedonkeruuta ja tehostaa koulutusta ja tiedotustoimia;

Tarkistus
Daciana Octavia Sârbu, Nicola Caputo

13 a. pitää myönteisenä epidemiologisen seurannan piiriin kuuluvista tartuntataudeista ja erityisistä terveysasioista ja asian kannalta merkityksellisistä tapausmäärittelyistä annettua komission täytäntöönpanopäätöstä, jossa Lymen neuroborrelioosi sisällytetään tartuntatautien luetteloon;

——————————————

14. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan borrelioosin lisäämistä Euroopan tartuntatautien luetteloon, sillä se täyttää päätöksen 1082/2013/EU liitteessä vahvistetut valintakriteerit;

——————————————

15. painottaa, että jos borrelioosi lisätään Euroopan epidemiologisen seurannan verkostoon, potilaat voivat hyötyä vankan ja jäsentyneen terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamista eduista, joita ovat jatkuva tiedonkulku toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä, borrelioositapausten nopea ja luotettava tunnistaminen EU:ssa, molemminpuolinen apu kerättyjen seurantatietojen analysoinnissa ja tulkinnassa ja tarvittavien laitteiden käyttöönotto, jotta voidaan pysäyttää taudin leviäminen ihmisiin;

Tarkistus
Daciana Octavia Sârbu

15. painottaa, että borrelioosin lisääminen Euroopan epidemiologisen seurannan verkostoon antaa potilaille mahdollisuuden hyötyä vankan ja jäsentyneen terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamista eduista, joita ovat jatkuva tiedonkulku toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä, borrelioositapausten nopea ja luotettava tunnistaminen EU:ssa, molemminpuolinen apu kerättyjen seurantatietojen analysoinnissa ja tulkinnassa ja tarvittavien laitteiden käyttöönotto, jotta voidaan pysäyttää taudin leviäminen ihmisiin;

—————————————–

16. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään taudista tiedotuskampanjan ensisijaisesti alueilla, joihin sen leviäminen on eniten vaikuttanut, ja toteaa, että komissio tarjoaa siihen varmasti logistista apua;

Tarkistus
Claudiu Ciprian Tănăsescu

16. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään borrelioosista väestön ja kaikkien asianosaisten tiedotus- ja valistuskampanjoita ensisijaisesti alueilla, joihin sen leviäminen on eniten vaikuttanut, ja toteaa, että komissio tarjoaa siihen varmasti logistista apua;

——————————————

17. kehottaa komissiota laatimaan borrelioosin torjumiseksi eurooppalaisen suunnitelman, jossa tähän vaivihkaiseen epidemiaan suhtaudutaan asianmukaisella vakavuudella; kannustaa perustamaan eurooppalaisen borrelioosiverkoston, johon asianomaiset sidosryhmät osallistuvat;

——————————————-

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita julkistamaan taudin riskiryhmiä, esimerkiksi ulkotyöläisiä, varten yhteiset ohjeet borrelioosin ennaltaehkäisemiseksi sekä standardoidut diagnosointi- ja hoito-ohjeet;

Tarkistus
Urszula Krupa

18 a. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön ennaltaehkäisevät tutkimukset ja nopean hoitopolun ja seuraamaan borrelioosi-infektion kulkua henkilöillä, jotka työskentelevät maa- ja metsätalousalalla, ja tutkijoilla, jotka hankkivat näytteitä maastossa;

——————————————–

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/envi/amendments.html?action=1