Afspraak op 19 januari 2018 in het Europees Parlement

Verslag van mijn ontmoeting in het Europees Parlement met Hilde Vautmans en haar assistent Julie Van Hoorick !

In september, de exacte datum moet nog worden vastgesteld, zal er een seminarie plaatsvinden, in samenwerking met onze vzw, en dit in het Europees Parlement. Dit evenement word georganiseerd door Hilde Vautmans, sprekers van onze keuze zullen ook worden uitgenodigd.

Er worden grote A1-posters gemaakt met de punten van ons programma, die in het Europees Parlement zullen worden geplaatst en opgehangen en die ook voor ons beschikbaar zullen zijn !

Terzelfder tijd zullen meerdere Europese Parlementsleden werken aan een Lyme ziekte resolutie !

Er zullen interviews aan de media worden gegeven voor het evenement ! En de geschreven en audiovisuele pers zal aanwezig zijn op de dag van het evenement !

Meer details volgen binnenkort.

Ik wil van harte, en ik denk, vele Lyme-patiënten met mij, Hilde Vautmans bedanken voor alles wat ze voor ons doet !

Dit evenement werd afgelast ! Ondertussen is er wel reeds een resolutie Lyme gestemd op 20 juni 2018 in de commissie van volksgezondheid ENVI ! En dat is het belangrijkste ! Na de zomer gaat er een stemming plaats vinden van deze resolutie Lyme in de plénière zitting ! De juiste datum is nog niet gekend !

20 Juni 2018 Vergadering ENVI in het Europees Parlement voor de motie en stemming van de resolutie voor Lyme.

———————————————————————————–

Compte rendu rendez-vous au parlement Européen avec Hilde Vautmans et son assistante Julie Van Hoorick !

Au mois de septembre, la date exacte va encore être fixée, un séminaire aura lieu au Parlement Européen organisé par Hilde Vautmans, avec des orateurs de notre choix qui vont être invités.

Il va y avoir des grands posters A1 fait avec les points de notre programme, qui seront affiché au Parlement Européen, et qui seront également à notre disposition !

En parallèle, plusieurs parlementaire vont travailler sur une résolution Maladie de Lyme.

Il y aura des interviews avec la presse avant l'événement ! Et la presse écrite et audiovisuelle sera présente le jour de l'événement même !

Plus de détails vont suivre prochainement.

Je remercie chaleureusement et, je pense, avec moi beaucoup de malades de Lyme, Hilde Vautmans pour tous qu'elle fait pour nous !

Cet événement a été annulé ! En attendant, une résolution de Lyme a déjà été votée le 20 juin 2018 au sein du comité de santé ENVI ! Et c’est la chose la plus importante ! Après l’été il y aura un vote de cette résolution Lyme en séance plénière ! La date exacte n’est pas encore connue !

20 Juin 2018 Reunion ENVI au Parlement Européen pour la proposition et vote d’une résolution Lyme.

————————————————————————————

Report of my meeting at the European Parliament with Hilde Vautmans and her assistant Julie Van Hoorick !

In September, the exact date will be fixed, a seminar will take place in the European Parliament, speakers of our choice will be invited.

There will be a big A1 posters made with the points of our program, which will be posted in the European Parliament, and which will also be available to us !

At the same time, several MEPs will work on a Lyme disease resolution !

There will be interviews with the media before the event ! And the written and audiovisual press will be present on the day of the event !

More details will follow soon.

I thank warmly and, I think, with me a lot of Lyme patients, Hilde Vautmans for all she does for us !

This event was canceled ! In the meantime, a Lyme resolution has already been voted on 20 June 2018 in the ENVI health committee ! And that is the most important thing ! After the summer there will be a vote of this resolution Lyme in the plenière session ! The correct date is not yet known !

20 Juin 2018 Reunion ENVI au Parlement Européen pour la proposition et vote d’une résolution Lyme.