Op 30 november 2017 Antwoord van Mevrouw Van Hoof Els

Geachte mevrouw Deglin,

Ik wil u in de eerste plaats bedanken voor uw mail en voor de actie die u met Lyme-int onderneemt om meer aandacht, onderzoek en betere diagnoses en behandelingen te vragen voor de ziekte van Lyme. Ik deel uw bezorgdheid over deze ziekte. Ik heb dan ook een vraag ingediend in de Kamercommissie Volksgezondheid om Minister van Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block, te bevragen naar de opvolging van de Resolutie van mei 2016 die vraagt voor meer preventie, onderzoek, betere diagnose en behandeling van de ziekte van Lyme. Zodra minister De Block mijn vraagt beantwoordt in de Commissie Volksgezondheid, zal ik u haar antwoord bezorgen. In bijlage vindt u alvast mijn vraag terug die ik heb ingediend.

Met hoogachting,

Els Van Hoof

Federaal Volksvertegenwoordiger

Datum / Date: 29/11/2017 Uur / Heure: 12:39 Vraag / Question: n° 22188

MONDELINGE VRAAG VAN FEDERAAL VOLKSVERTEGENWOORDIGER ELS VAN HOOF AAN MEVROUW MAGGIE DE BLOCK – MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN SOCIALE ZAKEN
ONDERWERP : De ziekte van Lyme
DATUM: 29.11.2017

Geachte mevrouw de Minister,

Op 26 mei 2016 keurde de plenaire vergadering van het federaal parlement de resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose unaniem goed. Deze resolutie vraagt deze regering om zowel de bevolking als zorgverstrekkers nog meer te sensibiliseren over te ziekte van Lyme en de behandeling ervan, de registratie van besmetting met de Borrelia-bacterie te verbeteren, de diagnose- en behandelingsrichtlijn bij te sturen, samen met de Gemeenschappen en de Gewesten meer werk maken van de preventie van de ziekte van Lyme en in te zetten op nog meer onderzoek en kennisoverdracht over Lymeborreliose.
Mevrouw de minister, we zijn ondertussen meer dan een jaar later. Ik en vele andere collega’s werden gecontacteerd door de vzw Lyme-int om aandacht te vragen voor meer onderzoek, betrouwbare tests en doeltreffende behandelingen voor de ziekte van Lyme. Elementen die allemaal vervat zitten in de resolutie van 26 mei 2016. Ik wil U daarom de volgende vragen stellen:
1. Op welke manier heeft U opvolging gegeven aan deze resolutie? 2. Werden de diagnose- en behandelingsrichtlijnen bijgestuurd op basis van nieuwe wetenschappelijke evidentie? 3. Welke internationale initiatieven werden/worden er door België genomen? Hoe haalbaar acht de minister de piste om op BENELUX-niveau de inspanningen inzake de preventie van en het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme te optimaliseren?

Ik dank de Minister voor haar antwoord.

Met de meeste hoogachting

Els VAN HOOF – Federaal Volksvertegenwoordiger