Op 8 november 2017 Antwoord van De Heer Beke Wouter

Geachte mevrouw Deglin,

De heer Beke dankt u voor onderstaand bericht en heeft er met belangstelling kennis van genomen.
Uw vraag welke acties er zullen ondernomen worden, zal verder bekeken worden.

Met vriendelijke groeten,

Lucia Foqué
Secretariaat Wouter Beke

————————————————————————————–

Op 2 februari 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer Beke,
Geachte Mevrouw Foqué,

Sorry dat ik U nu pas antwoord, maar dit komt doordat wij zoveel antwoorden hebben gekregen op onze mailing. Daarnaast zijn er ook de mensen die de ziekte van Lyme hebben die mij schrijven met meestal heel dringende vragen.

Kunt U mij ondertussen al zeggen welke acties er nu concreet zullen ondernomen worden, en dan vooral betreffende de uitvoering van de resolutie voor de ziekte van Lyme, die gestemd werd op 26 mei 2016 in de kamer.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin

————————————————————————-

Op 7 februari 2018 Antwoord van De Heer Beke Wouter

Geachte mevrouw,

Ik heb contact opgenomen met het Kabinet van minister Vandeurzen. Uw e-mail zal door het kabinet beantwoord worden.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Beke
Voorzitter

—————————————————————————

Op 16 februarie 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer Beke,

Wij hebben reeds een antwoord gekregen van De Heer Vandeurzen.

Via de volgende link kunt U dit lezen, alsook ons antwoord naar hem :

Vandeurzen Jo (België)

Maar onze vraag naar U toe was vooral; wanneer gaat er nu eindelijk iets gedaan worden met de resolutie betreffende de ziekte ven Lyme, die door alle Federale Parlementsleden werd gestemd in de kamer op 26 mei 2016.

Dit lijkt mij eerder een Federale materie.

Voorafgaand aan de stemming in de Kamer zij Mevrouw Els Van Hoof van U partij hier het volgende over :

Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, mevrouw de minister, deze legislatuur werden verschillende parlementaire initiatieven genomen met als doelstelling te komen tot een muldisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme.
Vandaag stemmen wij over een tekst die inspanningen beoogt om Lyme beheersbaar, begrijpbaar en behandelbaar te maken.
Met deze resolutie verklaren wij de strijd aan de infectieaandoening die wordt overgedragen door de tekenbeet. Deze resolutietekst geeft blijk van engagement om de blinde vlekken en hiaten in de huidige benadering van Lyme weg te werken.
De resolutie kiest ook ondubbelzinnig voor een bredere en meer kwalitatieve totaalaanpak van Lyme, zoals reeds in het verslag werd toegelicht.
Mijn partij spreekt om verschillende redenen haar steun uit voor deze tekst.
Ten eerste, er bestaat een consensus over het feit dat meer aandacht vereist is voor de preventie en sensibilisering van tekenbeten. Dat gaat onder meer gebeuren via de website tekennet.be. Ook de deelstaten hebben hierin een belangrijke rol te vervullen.
Ten tweede, de mythes en onwaarheden die nog steeds bestaan rond Lyme moeten wij blijven bestrijden en wegwerken en de experts daarbij steunen.
Tijdens de debatten en hoorzittingen heeft zich een grote breuklijn afgetekend tussen, enerzijds, stakeholders die de ziekte van Lyme beschouwen als een ernstige aandoening die wetenschappelijk kan worden onderbouwd en, anderzijds, de stakeholders die de wetenschappelijke evidentie van Lyme in twijfel trekken. Daar heeft de patiënt geen boodschap aan. Daarom is er ook meer en goede evidence nodig.
Dat is een derde belangrijke reden waarom wij deze resolutie steunen, om blijvend te investeren in een groter algemeen kennisniveau in het behandelen, begrijpen en beheersen van Lyme.
Daarbij staat een evidence-based benadering centraal, die inzet op verder onderzoek in de breedste betekenis van het woord, zoals farmaceutisch onderzoek, permanente bijscholing van professionals en wetenschappelijk onderzoek naar behandeling en analyse.
Ten vierde, de belangrijkste reden waarom wij dit ondersteunen is de zorg voor patiënten met de ziekte van Lyme, die bovendien kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Als naar nieuwe testen wordt gezocht, moet er ook voor worden gezorgd dat onderzocht wordt dat in een terugbetaalbaarheid via de ziekteverzekering wordt voorzien.
Collega’s, ik sluit af met een citaat van de Oosterse geleerde Confucius: “Het maakt niet uit hoe traag je gaat, zolang je maar niet stopt.”
Deze resolutie kiest voor de weg voorwaarts. Dat is ook de reden waarom mijn fractie deze resolutie zal goedkeuren.

Maar tot ons spijt, moeten wij vaststellen dat er tot op heden geen enkele verandering te bemerken is, voor de patiënten die de ziekte van Lyme hebben.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin